Články podľaMichal Prejsa

DNI HABURY

DNI HABURY

Dni  Habury – 9. júla 2017 Program slávností júla 2017 (sobota) Kultúrny program na obecnom amfiteátri 15.00 – Kultúrny program pod názvom „My Rusíni“ FS Haburčanka, FS Kečera, FS Lipa, Labirsky beťare, Marek Mochnáč  a Štefan Štec Moderátor: Štefan Hij 18.30 – Lúčnica 20.00 – Večerný program pod názvom „Keď sa my zídeme“ No name, Kristína, Žobráci Moderátori: Michal Hudák, Marián […]

Čítaj viac ›
Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

Starosta obce a OZ v Habure pri príležitosti MDD pozýva deti na oslavu ich sviatku spojenú s rôznymi športovými hrami. V piatok 02.06.2017 o 15.00 hod. v priestoroch pri multifunkčnom ihrisku.

Čítaj viac ›
VALNÉ ZHROMAŽDENIE – POZVÁNKA

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – POZVÁNKA

Výbor pozemkového spoločenstva Urbariát  Habura Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov (podielnikov), ktoré sa bude konať dňa 30.4.2017(nedeľa) o 13.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habure (prezentácia od 12.30 do 13.30 hod.) Program: Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti VZ Správa výboru o hospodárení spoločenstva za r. 2016 Správa OLH o plnení PSOL (Plán starostlivosti o les) Správa Dozornej rady Schválenie účtovnej uzávierky Rôzne Schválenie […]

Čítaj viac ›
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Habura ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Habura ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredaj nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Habura, obec Habura, okres Medzilaborce, parcelu registra CKN, parcelu č. 6 záhrady o výmere 453 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1 a parcelu registra EKN, parcelu č. 74/1 záhrady […]

Čítaj viac ›
Haburský ples

Haburský ples

Obec Habura a Urbariát Habura Vás pozývajú na Haburský ples 18.02.2017 o 19.00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Čítaj viac ›