Matričný úrad

Úradné hodiny

Streda 7,30 – 16,00
Piatok 7,30 – 15,00

Zákony a právne predpisy súvisiace s agendou matričného úradu:

– Zákonom NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
– Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
– Vyhláška MV SR č.529/2011 Z.z, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov v znení neskorších predpisov.
– Zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
– Zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
– Zákon NR SR č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení zákona č.515/2003 Z.z..
– Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
– Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch neskorších predpisov.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva, ak zákon NR SR č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná. Matrika je verejná listina. Správa matrík – matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe zákona č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Územné obvody matričných úradov ustanovuje vyhláška MV SR č.529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných údajov v znení vyhlášky č.6/2003 Z. z..