• VALNÉ ZHROMAŽDENIE – POZVÁNKA

  Výbor pozemkového spoločenstva Urbariát  Habura Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov (podielnikov), ktoré sa bude konať dňa 30.4.2017(nedeľa) o 13.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habure (prezentácia od 12.30 do 13.30 hod.) Program: Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti VZ Správa výboru o hospodárení spoločenstva za r. 2016 Správa OLH o plnení PSOL (Plán starostlivosti o les) Správa Dozornej rady Schválenie účtovnej uzávierky Rôzne Schválenie […]

  VALNÉ ZHROMAŽDENIE – POZVÁNKA
 • Haburský ples

  Obec Habura a Urbariát Habura Vás pozývajú na Haburský ples 18.02.2017 o 19.00 hod. v priestoroch obecného úradu.

  Haburský ples
 • Vianočný stolnotenisový turnaj

  Obec Habura v spolupráci s Urbariátom Habura, p.s. organizuje dňa 17.12.2016 t.j. v sobotu  so začiatkom o 14.00 hod. „Vianočný stolnotenisový turnaj“ . Registrovať sa môžete osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na č. 0918 412 144. Zaregistrovať sa môžete aj v deň turnaja. Na turnaj je potrebné doniesť raketu a dobru náladu, o občerstvenie sa postaráme.

  Vianočný stolnotenisový turnaj
 • Stretnutie s Mikulášom

  Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a Gréckokatolícky farský úrad srdečne pozývajú všetky deti na “Stretnutie s Mikulášom” 07.12.2016 t.j. v stredu o 16.00 hod. v priestoroch obecného úradu.

  Stretnutie s Mikulášom
 • DAD Krčma pod zeleným stromom

  Obec Habura Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča s názvom “Krčma pod zeleným stromom” v priestoroch Kultúrneho domu Habura dňa 13.11.2016 o 15.00 hod.

  DAD Krčma pod zeleným stromom
 • Modernizacia verejného osvetlenia v obci Habura

  V rámci operačného programu “Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast” prioritná os 2 – Energetika, opatrenie – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky obec Habura vďaka podpore EU realizovala projekt zameraný na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia.

  Modernizacia verejného osvetlenia v obci Habura
 • VÝBEROVÉ KONANIE

  Zriaďovateľ Obec Habura vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Habure Viac:

  VÝBEROVÉ KONANIE
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný kontrolór obce

  Výberové konanie  na obsadenie funkcie  : „Hlavný kontrolór obce „ Obec Habura  v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov. Požiadavky na kandidátov : a/ ukončené stredoškolské vzdelanie b/ bezúhonnosť c/ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu Doklady k prihláške  : 1./ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní 2./výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace […]

  Výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný kontrolór obce
 • Medzinárodný deň žien

  Starosta obce, poslanci OZ, Urbariát Habura a PD Habura Vás srdečne pozývajú na oslavu MDŽ dňa 06.03.2016 o 15.00 hod. v KD Habura  

  Medzinárodný deň žien
 • Oslavy MDD

Všeobecné informácie o obci »

VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE

jún 6, 2016 at 9:44 am

Zriaďovateľ Obec Habura vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov...

Rôzne akcie v obci Habura »

Haburský ples

Haburský ples

január 23, 2017 at 1:33 pm

Obec Habura a Urbariát Habura Vás pozývajú na Haburský ples 18.02.2017 o 19.00 hod. v priestoroch obecného úradu. ...

 • Vianočný stolnotenisový turnaj
  Vianočný stolnotenisový turnaj

  Obec Habura v spolupráci s Urbariátom Habura, p.s. organizuje dňa 17.12.2016 t.j. v sobotu  so začiatkom...

  december 12, 2016 at 9:55 am
 • Stretnutie s Mikulášom
  Stretnutie s Mikulášom

  Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a Gréckokatolícky farský úrad srdečne pozývajú všetky deti na “Stretnutie...

  november 21, 2016 at 12:05 pm
 • Medzinárodný deň žien
  Medzinárodný deň žien

  Starosta obce, poslanci OZ, Urbariát Habura a PD Habura Vás srdečne pozývajú na oslavu MDŽ dňa 06.03.2016...

  marec 4, 2016 at 11:17 am

Šport »

Prírodné klzisko.

Prírodné klzisko.

január 6, 2016 at 3:55 pm

Práca bobriej rodinky na vodnej ploche a mraz okolo -20 stupňov vytvorili toto prírodné klzisko.   Foto:Petra Petríková ...

 • Posledné bežkovanie.
  Posledné bežkovanie.

  Aj napriek mimoriadne tepléj zime sú aj  siedmeho marca veľmi dobré snehové podmienky.Svedčí o tom akcia...

  marec 8, 2015 at 3:18 pm
 • Turistický pochod-výsledky
  Turistický pochod-výsledky

  Na štarte pochodu Habura – št.hranica-Habura  sa zúčastnilo 50 lyžiarov.Najstarším učastníkom bol...

  február 14, 2015 at 10:26 am
 • TJ Družstevník Habura
  TJ Družstevník Habura

  Predstavujeme Vám naše futbalové mužstvo. TJ Družstevník HaburaPopis mužstva VýsledkyDoterajšie výsledky ...

  február 13, 2015 at 6:37 pm

Ostatné

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – POZVÁNKA

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – POZVÁNKA

Výbor pozemkového spoločenstva Urbariát  Habura Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov (podielnikov), ktoré sa bude konať dňa 30.4.2017(nedeľa) o 13.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habure (prezentácia od 12.30 do 13.30 hod.) Program: Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti VZ Správa výboru o hospodárení spoločenstva za r. 2016 Správa OLH o plnení PSOL (Plán starostlivosti o les) Správa Dozornej rady Schválenie účtovnej uzávierky Rôzne Schválenie […]

Čítaj viac ›
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Habura ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Habura ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa prevod majetku obce zapísaný na liste vlastníctva č. 654, katastrálne územie Habura, obec Habura, okres Medzilaborce, stavba so súpisným číslom 293 postavená na parcele č. 2891 registra CKN, Druh stavby 17, Popis stavby: Drevený kostolík […]

Čítaj viac ›
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Habura ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Habura ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredaj nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Habura, obec Habura, okres Medzilaborce, parcelu registra CKN, parcelu č. 6 záhrady o výmere 453 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1 a parcelu registra EKN, parcelu č. 74/1 záhrady […]

Čítaj viac ›
Haburský ples

Haburský ples

Obec Habura a Urbariát Habura Vás pozývajú na Haburský ples 18.02.2017 o 19.00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Čítaj viac ›
Vianočný stolnotenisový turnaj

Vianočný stolnotenisový turnaj

Obec Habura v spolupráci s Urbariátom Habura, p.s. organizuje dňa 17.12.2016 t.j. v sobotu  so začiatkom o 14.00 hod. „Vianočný stolnotenisový turnaj“ . Registrovať sa môžete osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na č. 0918 412 144. Zaregistrovať sa môžete aj v deň turnaja. Na turnaj je potrebné doniesť raketu a dobru náladu, o občerstvenie sa postaráme.

Čítaj viac ›