•  
  •  

Aktuality

Slobodný prístup k informáciam

 06.06.2015

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ podľa §5 zákona č. 211/2000 Z. z.

Obec Habura je zriadená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Obec pri výkone samosprávy najmä:

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisova dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie môžu fyzické a právnické osoby podať:
písomne na adresu Obecný úrad Habura, 067 52 Habura
ústne do záznamu na Obecnom úrade Habura v čase úradných hodín
elektronicky na e-mailovú adresu ocuhabura@centrum.sk
telefonicky na telefónne číslo 057/7392200 v čase úradných hodín Obecného úradu Habura
Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku voči rozhodnutiu vydaného Obcou Habura sú uvedené v poučení rozhodnutia, ktoré je povinnou obsahovou súčasťou každého rozhodnutia.Taktiež je v poučení uvedené, či je rozhodnutie preskúmateľné súdom a aké podmienky musia byť splnené.

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa Obec Habura riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, z ktorého vyplývajú aj lehoty na vybavenie žiadostí, návrhov a iných podaní.

Predpisy, pokyny, inštrukcie a výkladové stanoviská, podľa ktorých Obec Habura koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe sa uplatňujú v závislosti od druhu prebiehajúceho správneho konania alebo vyplývajú z osobitných predpisov, ktorými sa príslušné konanie riadi.

Správne poplatky, ktoré Obec Habura vyberá za správne úkony, vyplývajú zo zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE - Urbariát Habura
09 / 05 / 2023

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - Urbariát Habura

Pozemkové spoločenstvo Urbariát Habura Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov, ktoré sa bude konať dňa 04.06.2023 o 13.30 hod. v priestoroch Obecného úradu Habura.


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár