VALNÉ ZHROMAŽDENIE – POZVÁNKA

Výbor pozemkového spoločenstva Urbariát  Habura Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov (podielnikov), ktoré sa bude konať

dňa 30.4.2017(nedeľa) o 13.30 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Habure

(prezentácia od 12.30 do 13.30 hod.)

Program:

  1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti VZ
  2. Správa výboru o hospodárení spoločenstva za r. 2016
  3. Správa OLH o plnení PSOL (Plán starostlivosti o les)
  4. Správa Dozornej rady
  5. Schválenie účtovnej uzávierky
  6. Rôzne
  7. Schválenie uznesenia
  8. Záver

Komentáre nie sú povolené.