Sobášna matrika

K vybaveniu žiadosti o uzavretie manželstva /civilný aj cirkevný sobáš/ žiadateľ predloží nasledujúce doklady:

a) Občan Slovenskej republiky

– rodný list,
– platný občiansky preukaz,
– rozvedená/ý – právoplatný rozsudok o rozvode,
– vdova/vdovec – úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho,
– neplnoletá/ý – právoplatné rozhodnutie okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo,
– trvalý pobyt mimo obce – zmocnenie na uzavretie manželstva, ktorý si vyžiada od matričného úradu príslušného podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Správny poplatok: podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

b) Cudzí štátny príslušník:

/najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží/

– rodný list preložený súdnym prekladateľom,
– doklad o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva /doklad o tom, že cudzinec je podľa zákonov svojho štátu spôsobilý uzavrieť manželstvo s …, alebo potvrdenie, že daná krajina takéto potvrdenie nevydáva/
– doklad o štátnom občianstve,
– doklad o trvalom pobyte,
– potvrdenie o osobnom stave /slobodný/á, rozvedený/á, vdovec /vdova,
– doklad totožnosti /pas alebo občiansky preukaz s fotografiou/,
– rozvedený – právoplatný rozsudok o rozvode,
– vdovec/vdova – úmrtný list,
– v závislosti od krajiny, z ktorej cudzinec pochádza, sa vyžaduje Legalizácia matričných dokumentov
– prítomnosť tlmočníka v prípade, že cudzinec nerozumie slovenskému jazyku slovom a písmom alebo čestné vyhlásenie, že rozumie slovenskému jazyku slovom a písmom.

Lehota na vybavenie: na počkanie, prípadne čas potrebný na overenie dokladov

Správny poplatok: podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:

– doklad ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia);
– v závislosti od krajiny, z ktorej cudzinec pochádza, sa vyžaduje Legalizácia matričných dokumentov,
– originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu, ktorý doklad vydal – APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci);
– doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný – potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte;
– preklad dokladu /originálu/ do slovenského jazyka – slovenským súdnym prekladateľom.