SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Sobášna matrika

K vybaveniu žiadosti o uzavretie manželstva /civilný aj cirkevný sobáš/ žiadateľ predloží nasledujúce doklady:

a) Občan Slovenskej republiky

 • rodný list,
 • platný občiansky preukaz,
 • rozvedená/ý – právoplatný rozsudok o rozvode,
 • vdova/vdovec – úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho,
 • neplnoletá/ý – právoplatné rozhodnutie okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo,
 • trvalý pobyt mimo obce – zmocnenie na uzavretie manželstva, ktorý si vyžiada od matričného úradu príslušného podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Správny poplatok: podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

b) Cudzí štátny príslušník:

/najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží/

 • rodný list preložený súdnym prekladateľom,
 • doklad o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva /doklad o tom, že cudzinec je podľa zákonov svojho štátu spôsobilý uzavrieť manželstvo s …, alebo potvrdenie, že daná krajina takéto potvrdenie nevydáva/
 • doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o trvalom pobyte,
 • potvrdenie o osobnom stave /slobodný/á, rozvedený/á, vdovec /vdova,
 • doklad totožnosti /pas alebo občiansky preukaz s fotografiou/,
 • rozvedený – právoplatný rozsudok o rozvode,
 • vdovec/vdova – úmrtný list,
 • v závislosti od krajiny, z ktorej cudzinec pochádza, sa vyžaduje Legalizácia matričných dokumentov
 • prítomnosť tlmočníka v prípade, že cudzinec nerozumie slovenskému jazyku slovom a písmom alebo čestné vyhlásenie, že rozumie slovenskému jazyku slovom a písmom.

Lehota na vybavenie: na počkanie, prípadne čas potrebný na overenie dokladov

Správny poplatok: podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:

 • doklad ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia);
 • v závislosti od krajiny, z ktorej cudzinec pochádza, sa vyžaduje Legalizácia matričných dokumentov,
 • originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu, ktorý doklad vydal – APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci);
 • doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný – potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte;
 • preklad dokladu /originálu/ do slovenského jazyka – slovenským súdnym prekladateľom.